+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 04:00


	بررسی ارتباط کارآیی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها


چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط کارایی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها می باشد. جامعه آماری امل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. داده های مورد بررسی در این تحقیق، مربوط به 16 بانک طی سال های 1392-1386 می باشد که هم با گذشت زمان و هم با توجه به نوع بانک تغییر می کند.هریک از متغیرهای مورد بررسی توسط روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و برخی از شاخص های عمده آمار (میانگین، انحراف معیار، مینیمم، و ماکزیمم) توصیف گردید.جهت آزمون فرضیات در این پژوهش از نرم افزار eviews 7 استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از برازش مدل رگرسیون چند متغیره به روش کمترین مربعات پنلی استفاده شده است.
از آنجا که عملکرد و کارایی در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد این قضیه موجب می شود که بانک ها خدمات متنوعی را در راستای افزایش قدرت اقتصادی و کارایی به مشتریان ارائه نمایندکه این باعث ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.بانکی می تواند قدرت بیشتری در زمینه اقتصادی و طرح های توسعه ای داشته باشد که کارایی مثبتی را نسبت به سایر رقبای خود در سیتم بانکی داشته باشد.به همین علت تحقیق حاضر،با هدف بررسی ارتباط کارایی سود و هزینه با ارزش افزوده بانک ها انجام شده است.
نتایج حاصله از بررسی فرضیات نشان داد که بین تمامی شاخص های کارایی سود و هزینه و ارتباط آن با ازش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: کارایی سود،کارایی هزینه، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    
1-2) بیان مساله    
1-3) اهمیت موضوع    
1-4) اهداف وسوالات تحقیق    
1-1-4) اهداف تحقیق    
1-1-1-4) اهداف فرعی
1-2-4) سوالات تحقیق    
1-5) فرضیه های تحقیق    
1-1-5)فرضیه های فرعی
1-6) قلمرو تحقیق    
1-7) بررسی اجمالی پیشینه داخلی وخارجی
1-1-7) پیشینه داخلی
2-1-7) پیشینه خارجی
1-8) تعریف واژه های کلیدی    
1-9) خلاصه فصل    9
1-10) ساختار فصل بندی پایان نامه    
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه    
2-2) مبانی نظری    
2-2-1) عملکردواجزای آن    
2-2-2) مفهوم کارایی    
2-2-2-1) کارایی سود    
2-2-2-1-1) شاخص های کارایی سود    
2-2- 2-2) کارایی هزینه    
2-2-2-2-1) شاخص های کارایی هزینه    
2 -2-3) مفهوم ارزش افزوده بازار
2-2-4) مفهوم ارزش افزوده اقتصادی
2-2-5) مفهوم ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
2-2-6) ارتباط کارایی سودوهزینه باارزش افزوده بانکها    
2-3) پیشینه تحقیق    
2-3-1) پیشینه داخلی    
2-3-2) پیشینه خارجی    
2-4) خلاصه فصل    
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه    
3-2) اهداف تحقیق    
1-3-2) اهداف فرعی
3-3) سوالات تحقیق    
3-4) فرضیه های تحقیق    
1-3-4) فرضیه های فرعی
3-5) روش تحقیق    
3-6) جامعه و نمونه آماری
3-7) داده های موردنیاز،متغیرهای تحقیق وروش محاسبه آنها  
3 -7-1) داده های موردنیاز 
3-7-2) متغیرهای مستقل وروش محاسبه آنها    
3-7-2-1) کارایی سود    
3-7-2-1-1 )شاخص های کارایی سود    
3-7-2-2)   کارایی هزینه
3-7-2-2-1)شاخص های کارایی هزینه
3-7-3) متغیرهای وابسته   
3-7-3-1) ارزش افزوده بازار 
3-7-3-2) ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 
3-7-4) متغیرهای کنترل
3-7-4-1) اندازه شرکت 
3-7-4-2) اهرم مالی 
3-8) مدل آزمون فرضیه    
3-9) خلاصه فصل    
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1) مقدمه    
4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق    
4-3) مدلهای تحقیق    
4-3-1) آزمونهای شناسایی نوع مدل رگرسیون    
4-3-2) آزمون های مناسب مدل رگرسیونی    
4-3-3) برازش مدل اول تحقیق    
4-3-4) برازش مدل دوم تحقیق    
4-3-5) برازش مدل سوم تحقیق    
4-3-6) برازش مدل چهارم تحقیق    
4-4) خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1)  مقدمه        
5-2) نتیجه گیری    
5-3) بحث درموردیافته هاو مقایسه نتایج بامبانی نظری ونتایج تحقیقات پیشین    
5 -4 ) محدودیت های تحقیق
5-5) پیشنهادات
5-5-1) پیشنهادهایی برای استفاده کنندگان از نتایج
5-5-2) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی  
فهرست منابع
منابع فارسی 
منابع لاتین
پیوست‌ها
نتایج کارایی سود بر MVA
نتایج کارایی سود بر REVA
نتایج کارایی هزینه بر MVA
نتایج کارایی هزینه بر REVA
چکیده لاتین
فهرست جداول
فهرست نمودارها

تعداد مشاهده: 219 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:1,833 کیلوبایت

 قیمت: 75,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت مالی و حسابداری


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF